Facebook
ДГ 6 Пролет
Детска градина в град Търговище

Мисия и визия

1.Мисия

Мисията определя приоритетите на ДГ и съдържа информция за най-важните аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

Мисията на ДГ 6 "Пролет" е :

-да подкрепя и вярва потенциалните възможности на всяко дете;

-да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;

-да мотивира учителите да реализират в най-висока стенеп уменията си;

-да стимулира обеждава родителите и обществеността,че ДГ е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

2.Визия

Визията е реалистична,краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на ДГ.

Тя отразява непрекъсност на промяната,вземайки под внимание мнението на участниците в 2групи въпроси.

Първа-очертаващи смисъла на процеса:

-как работим със заобикалящата ни общност?

-какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?

-как ще направим ДГ желано място за всеки го?

-как ще измерваме прогреса(успехите)?

-какъв ще бъде приносът на всеки?

-каква репотация да има ДГ?